Beviljade bygglov trots byggförbud

Till de politiker som beviljat bygglov mot både regler och lagar.
Vi vill veta varför ni beviljat bygglov för ännu en villa på tomten Lövekulle 1:208. Dels råder byggförbud eftersom området består av skyddsvärd lövskog med stor biologisk mångfald med rödlistade arter.
Dels tillåter detaljplanen endast två hus, ett bostadshus och ett garage eller förråd på sammanlagt 420 m2 . På tomten finns redan 5 byggnader på sammanlagt 460 m2!
I våras insåg ni att det inte fanns lagliga möjligheter att bevilja bygglov. Då bad ni förvaltningen att ta fram underlag som skulle göra det möjligt. I oktober beviljade ni bygglov, trots att förvaltningen fortfarande sa nej.
Ägaren har sökt bygglov för att få ett generationsboende för familjen, vilket för tankarna till en mindre tillbyggnad, typ ”undantagsstuga”. Det spinner ni vidare på genom att beskriva bygglovet som en liten avvikelse från planbestämmelserna, trots att det rör sig om ett hus på ytterligare 432 m2 samt en väg med ungefär lika stor yta!
Att en granne har sagt Ja till bygglov är inte märkligt, eftersom ett Ja innebär att även grannar kan få bygglov. Desto märkligare är det att de tre andra grannfastigheterna inte har svarat, eftersom kommunen äger dem. Borde inte exploateringsavdelningen yttrat sig, när bygglovet strider mot Naturvårdsprogrammet för Alingsås kommun, kommunens planbestämmelser och Plan- och bygglagen?
Om ni inte har haft mycket goda skäl för att bevilja detta bygglov, så ligger det nära till hands att misstänka att det handlar om en utbredd vänskapskorruption i kommunen. Det är flera kända fastighetsägare i området som redan har ansökt eller är på väg att ansöka om bygglov, bland annat Udden 1. Med beviljat bygglov för Lövekulle 1: 208 kan kommunen inte säga nej till dessa fastighetsägare. Det ger dem mycket klirr i kassan, samtidigt som allemansrätten och möjligheten att vandra utefter stranden mellan Bryngenäs och Mjörnstranden begränsas kraftigt. Dessutom kommer den skyddsvärda lövskogen att minska avsevärt.
Elsa-Lena Åström, ordförande i Kommunistiska Partiets Alingsåsavdelning