LOV är ingen frihetsreform - varken för de som arbetar i äldreboende eller för vårdtagare!

Alliansen i Alinsås vill införa Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Man kallar det för en frihetsreform.
Det kan låta tilltalande att vårdas eller arbeta i små självstyrande grupper eller kooperativ. Men det är inte så verkligheten ser ut. De stora vårdföretag som tar över äldreomsorgen har skakats av många skandaler där kortsiktig vinst gått före vårdtagarnas omsorg.
All erfarenhet från kommuner där LOV har genomförts, visar att de risker som Vård- och omsorgsförvaltningen har identifierat är välgrundade. LOV är kostnadsdrivande och kommunerna fastnar i långa kontrakt utan möjlighet till långsiktig planering.
Privatiseringar leder alltid till att fokus ligger på att minska kostnaderna och öka vinsterna. Vi anser att fokus skall ligga på att tillfredsställa de behov som finns hos den enskilde vårdtagaren och på de anställdas arbetssituation.
Många vårdtagare vill få tid för det de själva önskar. En timma i veckan är därför inlagd i schemat för detta, men utan att ge vårpersonalen mer tid i sitt schema! Därför hinns det ofta inte med, eller också blir något annat inte utfört.
Valfrihet kräver mer resurser till vården. Med fortsatta nedskärningar och privatiseringar blir det framför allt fattigpensionärers valfrihet som minskar. De med hög pension kan köpa extra insatser med RUT-avdrag, när omsorgen försämras.
För vårdpersonalen är det för mycket helgarbete, osäkra timanställningar och deltider. Arbetet är stressigt och ansvarsfullt, med alldeles för låga löner. I åratal har arbetsvillkoren försämrats genom ständiga krav på effektiviseringar. Att införa ytterligare privatiseringar kommer att försämra villkoren än mer.
LOV löser inte problemen. Tvärt om kommer LOV att förvärra dem. Det är behoven som ska styra budgeten och de insatser vårdtagarna ska få rätt till. För att vården ska kunna organiseras långsiktigt måste den vara kvar i kommunens regi.
Stoppa LOV!
Kommunistiska Partiet
Lars-Olof Törnberg, undersköterska, Alingsås äldreomsorg
Ingela Eriksson Thelin, tidigare Tvättbiträde, Tvätteriet Alingsås
Elsa-Lena Åström, tidigare arbetsterapeut, Alingsås Äldreomsorg
Sven Hellqvist, sjuksköterska, Alingsås Lasarett