Sex timmars arbetsdag!

Kampen om kortare arbetstid handlar om att arbetarklassen ska få del av den ökande produktiviteten i form av kortare arbetsdag. Även inom vården, skolan och omsorgerna har personalen varje år pressats att utföra samma arbetsuppgifter på allt kortare tid.

Alla försök att införa 30-timmarsvecka som heltidsmått visar att det gör slut på deltider, timanställningar och höga sjukskrivningstal. Dessutom minskar kommunens kostnader för nyrekrytering av personal, eftersom arbetsvillkoren blir bättre.

Det är en viktig reform för jämställdheten, eftersom det ger både heltidslön och heltidspension till alla de, som i dag tvingas arbeta deltid.

Det finns bara ett hållbart sätt att ge vårdpersonal heltidslön. Det är att införa 30-timmarsvecka och samtidigt anställa fler så att antalet arbetade timmar i äldreomsorgen inte minskar.

Att erbjuda heltid i vård- och äldreomsorgen genom att kräva fler arbetspass, delade turer och fler helgpass är ohållbart, därför att tiden för återhämtning bli alldeles för kort. Rätten till heltid kan inte heller kombineras med nedskärningar och färre anställda. Ändå är det så kommunen försöker genomföra ”erbjudandet” om heltid. Resultatet är att fler blir sjukskrivna och att fler slutar.

Vill vi ha bra skolor, vård och omsorger även i framtiden, måste ungdomar kunna lita på att de får meningsfulla jobb och bra arbetsvillkor. Annars söker de sig inte till vård- och lärarutbildningar.

Som enda Parti kräver vi att
• kommunen omgående inför 30-timmarsvecka med bibehållen lön för de som arbetar på obekväma arbetstider och successivt för övriga yrkesgrupper, utan att minska antalet arbetade timmar inom verksamheterna.