Sextimmars arbetsdag

Sextimmars arbetsdag är inte något vi får. Vi måste kämpa för den.

Kommunistiska Partiet kräver att Alingsås kommun inför sextimmars arbetsdag med heltidslön och att kommunen börjar med de yrkeskategorier som arbetar på obekväma arbetstider.
För att nå målet om lagstadgade sextimmars arbetsdag med heltidslön för alla, krävs att kravet backas upp av en enig arbetarrörelse, på samma sätt som arbetarrörelsen en gång kämpade för åttatimmars arbetsdag. Om några arbetsgivare börjar genomföra sextimmars arbetsdag sätter det ännu mer tyngd bakom kravet.

När arbetarklassen började organisera sig på 1800-talet var ett av kraven lagstadgad åttatimmars arbetsdag. Det krävdes hårda strider under lång tid för att förverkliga detta. Argumentet då är de samma som nu. ”Det är för dyrt” och ”Ska arbetarna få betalt för att vara lediga?”.
1919 fick vi åttatimmars arbetsdag med bara söndagen som ledig dag. 1971 fick vi femdagarsvecka med åtta timmars arbetsdag. Sedan har inget hänt trots att produktiviteten ökar för varje år som går.

Sextimmarsdagen ger heltidslön åt alla som idag tvingas arbeta deltid. Inom vård och omsorg och inom handeln finns sedan gammalt flest deltider. Inom många olika branscher blir det allt vanligare att arbetsgivare säger upp heltidsanställda och återanställer dem på deltid. De anställda tvingas alltså betala sin kortare arbetstid med låg lön och senare med låg pension.

Idag produceras det vi behöver med ett minimum av arbetskraft. Fler och fler jobb rationaliseras bort och de som har arbete tvingas slita. Därför handlar kampen om kortare arbetstid om att arbetarklassen ska få del av den ökande produktiviteten i form av kortare arbetsdag och minskad arbetslöshet genom att dela på jobben.

Beräkningar anger en kostnad på ca 90 miljarder för att genomföra en lagstadgad sextimmarsdag. Kritikerna hävdar att det är en för dyr reform, men det kostar mindre än de skattesänkningar som borgaralliansen genomförde och mindre än de fyra storbankernas vinstuttag under ett år.

Sextimmars arbetsdag har många fördelar. De nu närmast otaliga försöken runt om i landet har visat att det minskar sjukskrivningarna. Det ger ökad jämställdhet både på jobbet och i hemmet. Personalen blir mer aktiv och engagerad och orkar inte bara med arbetet utan orkar också engagera sig i samhällsfrågor på fritiden. Sex timmars arbetsdag är därför viktig även för demokratin.Motion om sextimmars arbetsdag

Alingsås kommun måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, om kommunen ska kunna attrahera personal till vård och omsorg. I dag söker sig så få unga till vårdlinjen att kommunen inte kommer klara framtidens behov av personal. Det är knappast lockande att utbilda sig för ett yrke där man bara kommer att orka arbeta deltid och därmed tvingas leva på en deltidslön. Att arbetet dessutom är både tungt och stressigt, och att de anställda tvingas arbeta med scheman, med arbetsdagar uppsplittrade på två arbetspass och med helgarbete varannan vecka, gör inte kommunen till en attraktiv arbetsgivare för framtiden.
Det borde vara en självklarhet att kommunen erbjuder alla anställda heltidsarbete. Tyvärr skulle ett sådant erbjudande göra att endast ett fåtal inom äldreomsorgen skulle välja att arbeta heltid.

En av anledningarna till att många inom vården arbetar på låga tjänstgöringsgrader, är att de inte orkar arbeta heltid, eftersom arbetsbelastningen är för hård. Samtidigt är sjukfrånvaron oroväckande hög. En åtgärd för att göra arbetet mer attraktivt och mindre slitsamt är att heltidsmåttet sänks till 30 timmar i veckan.
Det har gjorts så många försök runt om i landet med sextimmars arbetsdag att vi idag vet att det blir många positiva effekter av att arbetstiden kortas: Det blir lättare att schemalägga. Den ofrivilliga deltiden, med deltidslön, blir ett minne blott om heltidsmåttet blir 30-timmarsvecka med heltidslön. Dessutom kommer stressen och sjukfrånvaron att minska och vårdkvaliteten förbättras.

En arbetstidsförkortning får inte ske på bekostnad av löneutvecklingen. Redan nu ligger lönen för den kvinnodominerade vårdpersonalen under smärtgränsen.
Om Alingsås vill ha ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare och få personalen att stanna och utvecklas anser vi att kortare arbetstid med bibehållen lön är ett nödvändigt steg.
Med vårt förslag kommer det att bli möjligt att rekrytera nya medarbetare som vill stanna i de viktiga vårdyrkena.

Vi yrkar därför att Vård- och äldreomsorgen får i uppdrag att införa 30-timmarsvecka för vårdpersonal som har oregelbundna arbetstider. Medel för att finansiera denna nödvändiga förändring i anställningsvillkoren måste tillföras budgeten.

Kommunistiska Partiet Alingsås
Lars Olof Törnberg, K, undersköterska i Alingsås äldreomsorg
Elsa-Lena Åström, K, tidigare arbetsterapeut i Alingsås äldreomsorg