Planera staden för människan, klimatet och den biologiska mångfalden.

Kommunerna har ett stort ansvar för att kunna rädda miljön och klimatet.
En vision för ett hållbart och 'grönare' Alingsås måste bygga på en genomgripande förändring av infrastrukturen och speciella satsningar på åtgärder som bidrar till att minska klimat- och miljöproblemen.
Politiker kan inte fortsätta med att förlita sig till att omställningen ska ske på frivillig väg. Detta har bara lett till att de stora företagen har fått fortsätta med att stoppa varje förslag på bindande åtgärder, stoppa varje tanke på att ständigt ökad tillväxt är omöjlig. Därför fortsätter koldioxidutsläppen att öka, trots att konsekvenserna redan är stora.
Ska det gå att klara målet om max 2 graders ökning av medeltemperaturen, så återstår nu bara max fem år för att fasa ut utsläppen av växthusgaser och ersätta fossil energi med förnyelsebar. Därför måste klimat- och miljöåtgärderna få högsta prioritet, tillsammans med mer resurser till vården, skolan och omsorgerna.

Att vi ännu inte har drivit jordens klimat- och ekosystem för långt beror på de djupa orättvisorna i världen.
De rikaste 10 procenten släpper ut lika mycket koldioxid som de övriga 90 procenten tillsammans. Därför kräver vi att alla klimatåtgärder ska ha rättvisa som grund. Med en kraftigt höjd skatt på kapitalinkomster och höga löner skulle utsläppen från de rikas överkonsumtion minska. Det skulle ge oss mer resurser till verkningsfulla klimatåtgärder, kortare arbetstid, utbildning, vård och kultur och en ökad livskvalitet, utan att försämra klimatet.

Avgiftsfri kollektivtrafik är en rättvis och mycket effektiv och billig klimatåtgärd.
Trängseln i trafiken skulle minska och därmed behöver kommunen varken bygga ut vägnät eller parkeringsplatser. Genomförs det i hela regionen kommer även kostnaderna för all administration av avgiftssystem och avgiftskontroller att upphöra.
Det är en åtgärd som gynnar alla, till skillnad från trängselavgifter och höjda avgifter på bränsle, som drabbar lågavlönade mest. Med utökad turtäthet, även för landsbygdens anropstrafik, kan så gott som alla nöja sig med att vara med i en bilpool, istället för att ha en egen bil. Nästan ingen kommer att behöva ha två bilar.

För att minska klimat- och miljöhotet måste stadsplaneringen prioritera byggande av flerfamiljshus istället för stora villor. För den biologiska mångfalden och människors hälsa behöver både parklika och mer vilda grönområden finnas i och runt tättbebyggda områden och vara tillgänglig även för de med rörelsehinder. Kommunen måste utöka den påbörjade satsningen på att omvandla gräsmattor till blomsterängar och på att så in växter som uppskattas av pollinerande insekter även i dikesrenar.

För att minska behovet av transporter måste nya bostadsområden planeras med gångavstånd till skola, förskola och livsmedelsbutik. Även vägar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik måste prioriteras framför vägar för biltrafik.

Stränder, artrika hagmarker och lövskog behöver skyddas, inte minst när kommunen planerar nya bostadsområden, som vid Mjörnstranden och i Lövekulle. Med hyresrätter i strandnära lägen, istället för privatägda villor, upprätthålls allemansrätten.

Våtmarker, som har stor förmåga att lagra koldioxid, rena vatten och motverka översvämningar ska skyddas och återskapas.

För att kunna närproducera livsmedel och öka Sveriges självförsörjning måste bra jordbruksmark bevaras.
För att bidra till minskad giftanvändning ska det serveras ekologisk mat i kommunens kök.

För att öka tillgången på el ska Alingsås Energi få i uppdrag att installera solceller på alla lämpliga tak i mycket snabb takt.

Som enda parti kräver vi
• Kraftigt höjd skatt på kapitalinkomster och höga löner
• Införande av avgiftsfri kollektivtrafik